Ana Sayfa| Indekslenen Dergiler
   

MANİKÜR-PEDİKÜR YAPAN KADIN BERBERLERİN HEPATİT B HAKKINDAKİ BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI
Dergi: TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni
Yıl: 2006     Cilt: 5     Sayı: 4     Sayfa: 276-286
Yazar(lar): Seyhan HIDIROĞLU; Melda KARAVUŞ; Ahmet TOPUZOĞLU*; Turhan ŞALVA
Kurum: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Maltepe Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü


Ozet: Türkiye’de hepatit B görülme sıklığı yüzbinde 6,9’dur. Hastalıktan korunmada bulaş yollarının engellenmesi özellikle erişkinler için yaygın aşılama programı olmadığında önemli bir stratejidir. Manikür-pedikürcülerin hepatit B hakkındaki bilgi, tutum ve davranışlarını belirlemek amacıyla İstanbul Maltepe ilçe merkezinde kesitsel nitelikte yapılan bu araştırmada 55 manikür-pedikürcü ile yüz yüze görüşülerek anket yapılmış, ayrıca araştırma yapılan yerlerde uygulanan koruyucu önlemler ve enfeksiyonun önlenmesi durumu da değerlendirilmiştir. Araştırmaya katılanların %98'i enfeksiyona yönelik olarak bir sterilizasyon yöntemi kullandıklarını söylemişlerdir. Kullandıkları sterilazatörler yakından incelendiğinde bunların güvenilir, bilimsel ve etkin yöntemler olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca sterilizasyon öncesinde de değişik dekontaminasyon yöntemlerinin uygulandığı görülmüştür. Sadece iki kişinin çamaşır suyunu kullandığı ancak yanlış uyguladığı görülmüştür. Manikür ve pedikürcülerin Hepatit-B bulaşı açısından riskli işletmeler olduğu söylenebilir. Bu işletmelerdeki uygulamaların denetlenmesi, enfeksiyon önleme konusunda beceri kazandırılması gerekmektedir.

HEPATITIS B, KNOWLEDGE, ATTITTUDE AND BEHAVIOR OF COIFFURES

Summary: The estimated rate for Hepatitis B is 6.9 per hundred thousand in Turkey. The prevention of transmission is a crucial strategy particularly for adults since there is no comprehensive immunization program targeting them. A cross-sectional survey was carried out in order to determine the knowledge, attitude and practices of manicure-pedicurists in the Maltepe district of Istanbul. Face to face interviews were conducted with 55 manicure-pedicurists and infection prevention measures were evaluated in their work places. 98% of the participants stated that they used sterilization as an infection prevention measure. However it was observed that the equipments used for sterilization were not reliable and effective. Moreover they were applying different methods for decontamination before the sterilization process. Only two of the participants were using sodium hypochloride, but they were not using it appropriately. We can conclude that there are risks for Hepatitis B transmission through the practices of manicure and pedicurists. Supervision as well as training aimed to improve the skills for infection prevention is needed targeting manicure-pedicurists.

Türü: Original Research

Yazım Dili: Turkish

ISSN Print: 1303-734X

Tam Metin
Tam Metin

Bilgi Merkezi
Yeni Dergi Önerisi
Dergi Yönetici Girişi
Hakkımızda

English in Use
www.englishinuse.net

Do not get lost, learn what you need

Popüler Makaleler (Bu Dergide)
Bir Kimyasal Savaş Ajanının Böbrekler Üzerindeki Akut Toksititesinin Araştırılması
Afetler Ve Afete Müdahelede Asgari Sağlık Standartları
EL KURUTMA MAKİNELERDEN ÜFLENEN HAVANIN MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Leptospiroz: “Tufan Sonrası Humma”
Bir Askeri Birlikte Birinci Basamak Sağlık Hizmeti Uygulamasının Başlamasıyla Elde Edilen Tasarruf

Akademik Dizin
eJPort Journal Hosting
eJManager
Scopemed
Article Tools
Copyright © 2012-2017 akademikdizin.com. All rights reserved. Powered by eJManager