Ana Sayfa| Indekslenen Dergiler
   

İstanbul’da Bir Birinci Basamak Sağlık Kuruluşunda Kronik Hastalıklardan Korunmada Kaçırılmış Fırsatlar
Dergi: TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni
Yıl: 2011     Cilt: 10     Sayı: 6     Sayfa: 665-674
Yazar(lar): Ahmet Topuzoğlu, Seyhan Hıdıroğlu, M.Fatih Önsüz, Gülşen Polat
Kurum: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD.
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD.
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü
İstanbul Maltepe Sağlık Grup Başkanlığı

Ozet: Amaç: Araştırmanın amacı İstanbul'da bir sağlık ocağında kronik hastalıklar ve risk faktörleri ile ilgili kaçırılmış fırsatların araştırılmasıdır.
Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma İstanbul�da bir birinci basamak sağlık kuruluşuna bir aylık süre içerisinde başvuran 500 kişi ile yürütüldü. Katımcılar 2006 Birinci Basamak Rehberine göre, ana risk faktörleri (sigara içme, obezite, diyabetes mellitus, hipertansiyon, ailede koroner kalp hastalığı, glisemik düzey ve kolesterol düzeyi) ve düzenli egzersiz yapma açısından sorgulanma durumları soruldu. Veriler tanımlayıcı istatistik ve ki-kare testiyle değerlendirildi.
Bulgular: Katılımcıların yaş ortancası 40 (25.p; 32-75.p;52) idi ve 76.4%�ü kadın iken, 50.4%�ü kilolu, 20.8%�i obezdi. Katılımcıların 36.2%�si sigara kullanıyordu, 22.0%�si hipertansifti ve 10.4%�ü hiperglisemikti. Kaçırılmış fırsatlar obezite ve kan kolesterol düzeylerinin sorgulanmasıyla ilgili yaklaşık 90.0%, hipertansiyonla ilgili 70.0% ve diyabetle ilgili 85.0% idi.
Sonuç: Sağlık ocağında kronik hastalıklar ve risk faktörleriyle ilgili fırsatlar kaçırılmakta ve risk faktörlerinin sorgulanması ihmal edilmektedir.

Missed Opportunities for Chronic Diseases Prevention in a Primary Health Care Center in Istanbul

Summary: Aim: The aim of the study was to investigate missed opportunities about chronic diseases and related risk factors in a primary health care center in Istanbul.
Method: This cross sectional study was held in a Primary Health Care Center in Istanbul with the study population consisted of 500 people which were applicated in one month period. Participants were asked; if they were questioned by their physician about major risk factors (smoking, obesity, diabetes mellitus, hypertension, coroner heart disease in family, glysemic level, cholesterol level) and regular exercise practice according to Primary Care 2006 Guidelines. The data was evaluated by descriptive statatistics, chi square test.
Results: The median age of the participants were 40 (25.p; 32-75.p;52) and 76.4% of them were female. 50.4% of participants were overweight, 20.8% of them were obese. 36.2% of them were smoking, 22.0% were hypertensive, 10.4% were hiperglysemic. There were around 90.0% missing opportunities screening and management of obesity and blood cholesterol level, 70.0% about hypertension and 85.0% about diabetes.
Conclusion: Opportunities about chronic diseases and their risk factors are being missed and asking about risk factors are neglected in primary health care center.

Türü: Original Research

Yazım Dili: Turkish

ISSN Print: 1303-734X

Tam Metin
Tam Metin

DOI: 10.5455/pmb.20110309114959

Bilgi Merkezi
Yeni Dergi Önerisi
Dergi Yönetici Girişi
Hakkımızda

English in Use
www.englishinuse.net

Do not get lost, learn what you need

Popüler Makaleler (Bu Dergide)
Bir Kimyasal Savaş Ajanının Böbrekler Üzerindeki Akut Toksititesinin Araştırılması
Afetler Ve Afete Müdahelede Asgari Sağlık Standartları
EL KURUTMA MAKİNELERDEN ÜFLENEN HAVANIN MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Leptospiroz: “Tufan Sonrası Humma”
Bir Askeri Birlikte Birinci Basamak Sağlık Hizmeti Uygulamasının Başlamasıyla Elde Edilen Tasarruf

Akademik Dizin
eJPort Journal Hosting
eJManager
Scopemed
Article Tools
Copyright © 2012-2017 akademikdizin.com. All rights reserved. Powered by eJManager