Ana Sayfa| Indekslenen Dergiler
   

Sağlık ile Kalkınma Arasındaki İlişkinin Asimetrik Nedensellik Analizi
Dergi: Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Yıl: 2016     Cilt: 31     Sayı: 2     Sayfa: -
Yazar(lar): İbrahim Arslan; Mehmet Vahit Eren; Selahattin Kaynak;
Kurum: GaziantepÜniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü
Kilis 7 Aralık Ünivetsitesi, İİBF, İktisat Bölümü
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü


Ozet: Buçalışmanın amacı, ülkelerin refah düzeyinin belirlenmesinde önemli rol oynayan sağlık ile kalkınma arasındaki ilişkiyi analiz etmektir. Beşeri sermayenin en önemli bileşenlerinden olan sağlık ile kalkınma arasında teorik olarak bilinen ilişkinin ekonometrik analizinin yapılmasıönem arz etmektedir. Bu amaçla 1975-2012 dönemine ait yıllık verilerle Türkiye'deki sağlık alanında görülen gelişmelerin kalkınma üzerindeki etkisi açıklanmaktadır. Kalkınma göstergesi olarak kişi başına düşen gelirdeki artış oranı ve bebek ölüm hızı ele alınarak,iki model kurulmaktadır. Bağımsız değişken olarak da kişi başına düşen toplam sağlık harcamaları, kişi başına düşen yatak sayısı, toplam sağlık kurumu sayısı ve toplam sağlık harcamalarının milli gelir içindeki payı ele alınmaktadır.

Çalışmanın analizinde; temel birim kök testlerinden Augmented Dickey-Fuller ve Phillips-Perron ile Hatemi-J (2012) Asimetrik Nedensellik testi uygulanmıştır. Analiz sonucunda sağlık göstergeleri ile kalkınma arasında pozitif bir ilişki tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kalkınma, Sağlık Hizmetleri, Asimetrik Bilgi, Türkiye.

Summary:

Türü:

Yazım Dili: Türkçe

ISSN Print: 1302-504X

ISSN Online: 2147-7973

Tam Metin
Tam Metin

Bilgi Merkezi
Yeni Dergi Önerisi
Dergi Yönetici Girişi
Hakkımızda

English in Use
www.englishinuse.net

Do not get lost, learn what you need

Popüler Makaleler (Bu Dergide)
Türkiye İçin İstihdamın Belirleyicileri: İBBS-2 Bölge Düzeyi, Mekânsal Analiz Uygulaması
Sağlık ile Kalkınma Arasındaki İlişkinin Asimetrik Nedensellik Analizi
Türkiye'de Engellilerin İstihdam Yöntemi Olarak Korumalı İşyeri
Girişimcinin Kuruluş Yeri Kararını Etkileyen Farklı Faktörlerin Belirlenmesi: Bir Alan Araştırması
Öğretmenlerin Engelliliğe Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma

Akademik Dizin
eJPort Journal Hosting
eJManager
Scopemed
Article Tools
Copyright © 2012-2017 akademikdizin.com. All rights reserved. Powered by eJManager