Ana Sayfa| Indekslenen Dergiler
   

EL KURUTMA MAKİNELERDEN ÜFLENEN HAVANIN MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Dergi: TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni
Yıl: 2005     Cilt: 4     Sayı: 1     Sayfa: 1-7
Yazar(lar): Recai OĞUR; Ömer Faruk TEKBAŞ; Osman HANCI; Umut ÖZCAN*
Kurum: GATA Halk Sağlığı AD, Ankara

GATA Halk Sağlığı AD, Ankara

1.nci Ordu. GKMK.lığı, İstanbul

GATA Halk Sağlığı AD, Ankara


Ozet: Araştırmanın amacı sıcak hava üfleyerek çalışan el kurutma makinelerinden üflenen havanın mikrobiyolojik özelliklerini belirlemek ve bu makinelerin yerleştirildikleri yerlerdeki kapalı ortam havasını karşılaştırmaktır. Hava örnekleri toplum tarafından ortak olarak kullanılan çeşitli yerlerden (alışveriş merkezleri, restoranlar ve hastaneler) alınmış ve toplam canlı sayısı, koagülaz negatif Stafilokoklar, E. coli, Staphylococcus aureus ve enterik patojenler açısından incelenmiştir. Bazı mikroorganizmalar için örnekleme yapılan kapalı ortamlara göre değişiklikler bulunmakla birlikte, el kurutma makinelerinden alınan hava örneklerinin hepsinde, enterik patojenler dışındaki tüm mikroorganizmaların, aynı ortam havasından daha fazla mikroorganizma içerdiği görülmüş ve kapalı ortamla aralarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır (p<0.05). Sonuç olarak sıcak hava üfleyen el kurutma makineleri, tuvaletlerde ve kullanıldıkları diğer ortamlarda mikrobiyolojik kontaminasyon için bir kaynak görevi görebileceği ileri sürülebilir.

MICROBIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE AIR BLOWN BY WARM AIR HAND DRYERS

Summary: The aim of the study was to determine the microbiological characteristics of air blown from warm air hand dryers, and to compare findings with the microbiological characteristics of indoor air in which the dryer settled. Air samples was taken from different public places (shopping centers, restaurants and hospitals) and investigated for total viable counts, coagulase negative Staphylococcus, E. Coli, Staphylococcus aureus and enteric pathogens. There were differences between sampling indoor places for some of the microorganisms, but all of the air samples taken from dryers contained more microorganisms than indoor air, and the differences between hand dryers and indoor air were statistically significant (p<0.05) except for enteric pathogens. As a result it could be said that warm air hand dryers could be microbiological contamination sources in restrooms or the other places that they are used.

Türü: Original Research

Yazım Dili: Turkish

ISSN Print: 1303-734X

Tam Metin
Tam Metin

DOI: 10.5455/pmb.200504011

Bilgi Merkezi
Yeni Dergi Önerisi
Dergi Yönetici Girişi
Hakkımızda

English in Use
www.englishinuse.net

Do not get lost, learn what you need

Popüler Makaleler (Bu Dergide)
Bir Kimyasal Savaş Ajanının Böbrekler Üzerindeki Akut Toksititesinin Araştırılması
Afetler Ve Afete Müdahelede Asgari Sağlık Standartları
EL KURUTMA MAKİNELERDEN ÜFLENEN HAVANIN MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Leptospiroz: “Tufan Sonrası Humma”
Bir Askeri Birlikte Birinci Basamak Sağlık Hizmeti Uygulamasının Başlamasıyla Elde Edilen Tasarruf

Akademik Dizin
eJPort Journal Hosting
eJManager
Scopemed
Article Tools
Copyright © 2012-2017 akademikdizin.com. All rights reserved. Powered by eJManager