Ana Sayfa| Indekslenen Dergiler
   

Sigara Kullanımı Hastane Çalışanlarının Kişisel İmajlarını Nasıl Etkiliyor?
Dergi: Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi
Yıl: 2015     Cilt: 18     Sayı: 2     Sayfa: 161-182
Yazar(lar): İzzet ERDEM, Belma KEKLİK
Kurum:

Ozet: Sigara kullanımı çağımızda en hızlı yayılan ve en fazla önlenebilir halk sağlığı sorunlarından birisidir. Sigaranın, kalp hastalıkları, solunum yolu hastalıkları, akciğer ve larinks kanserleri gibi çeşitli hastalıklara neden olduğu bir gerçektir. Bunun yanı sıra sigara kullanımı kişisel imajı ve insanların toplumdaki itibarını da etkilemektedir. Bu çalışmada sigara kullanımının hastane çalışanlarının kişisel imajları üzerinde etkisi nin olup olmadığının tespiti hedeşenmiştir. Ayrıca bu çalışma ile sigara kullanan kişilerin çeşitli yönlerden nasıl algılandığı ve bu algının kişisel imaja etkisi araştırılmıştır. Araştırmanın evrenini Isparta Süleyman Demirel Tıp Fakültesi Hastanesi çalışanları oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında 325 hastane personeline ulaşılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak literatür taraması yapılarak geliştirilen Sigara ve Kişisel İmaj Anketi kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçları; Hastane çalışanlarında sigara içme prevelansı %24,1 olarak bulunmuştur. Sigara kullananlar içinde kadın çalışanların oranı %31,2, erkek çalışanların ise %68,8 olarak bulunmuştur. Katılımcılar, sigaranın çevreyi ve iş ortamını olumsuz etkilediğini belirtmişlerdir. Sigara sosyallaşme aracı olarak görülmemiştir. Sigaranın sağlığı ve dış görünüşü olumsuz etkilediği, hastane personelinin sigara kullanmasının hastalar ve diğer çalışanlar açısından olumsuz bir imaj algısı oluşturduğu sonucuna ulaşılmıştır.

How Smoking Affects Personal Image Of The Hospital Staff?

Summary: Nowadays smoking is one of the public health problems that is the fastes t spreading and the most preventable. It is the fact that smoking causes various diseases such as heart disease, respiratory disease, lung and larynx cancer. In addition smoking affects private image and people's prestige in community. This study aimes to determine whether or not the effect of smoking on private images of hospital stuff. Furthermore, it is aimed that smokers how is percieved and what is the effect of this perception to the private image. Isparta Suleyman Demirel University Faculty of Medicine Hospital stuff constitute the universe of stduy. 325 hospital stuff were reached with Smoking And Private Image Survey as a data collection tool is developed after literatüre review. As a result, smokingprevelance of hospitalstuff is %24,1. Women stuff rate is %31,2 and men stuff rate is %68,8 in smoker hospital stuff. Participants stated that the negative effects of smoking on the environment and work environment. They did not view smoking as a socializing tool. Smoking affects health and appearance negatively. Smoker hospital stuff create a negative image perception on patient sand other stuff.

Türü: Araştırma

Yazım Dili: Türkçe

ISSN Print: 1302-9282

ISSN Online: 2148-9041

Tam Metin
Tam Metin

Bilgi Merkezi
Yeni Dergi Önerisi
Dergi Yönetici Girişi
Hakkımızda

English in Use
www.englishinuse.net

Do not get lost, learn what you need

Popüler Makaleler (Bu Dergide)
Sağlık İşletmelerinde Hizmet Kalitesi Standartlarının Çalışan Güvenliği Açısından Çalışanlar Tarafından Değerlendirilmesi: İzmir İlinde Bir Araştırma
Kamu Hastane Birlikleri Uygulamasına İlişkin Sağlık Yöneticilerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Öz Liderlik Becerilerinin, Sağlık Çalışanlarının İş Tatminleri ve İş Performanslarına Etkisi
Sigara Kullanımı Hastane Çalışanlarının Kişisel İmajlarını Nasıl Etkiliyor?
Bir Kamu Hastanesinde Cerrahi Antibiyotik Profilaksisi Uygulamasının Uygunluk ve Maliyetleri Açısından Değerlendirilmesi

Akademik Dizin
eJPort Journal Hosting
eJManager
Scopemed
Article Tools
Copyright © 2012-2017 akademikdizin.com. All rights reserved. Powered by eJManager