Ana Sayfa| Indekslenen Dergiler
   

Öz Liderlik Becerilerinin, Sağlık Çalışanlarının İş Tatminleri ve İş Performanslarına Etkisi
Dergi: Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi
Yıl: 2015     Cilt: 18     Sayı: 2     Sayfa: 143-159
Yazar(lar): İbrahim H. KAYRAL
Kurum:

Ozet: Çalışma, sağlık çalışanlarının öz liderlik becerilerinin, iş tatmin düzeyleri ve iş performansları ile ilişkilerini araştırmak üzere yapılmıştır. Öz liderlik literatüründe Türkiye'deki çalışmalar incelendiğinde, sağlık sektöründe yeterince araştırmanın bulunmadığı görülmektedir. Bu kapsamda araştırma Gaziantep ilinde özel bir hastanede çeşitli görevlerde çalışan hekim, diğer sağlık personeli ve destek personeli ile yapılmıştır. Araştırma hipotezleri, çoklu regresyon analizleri ile test edilmiştir. Çalışmada ayrıca tanımlayıcı istatistiksel bulgular, öz liderlik stratejileri ve faktörleri ile değişkenler arası korelasyon düzeyleri incelenmiştir. Araştırmada sağlık çalışanlarının öz liderlik becerilerinin, iş tatmin düzeyleri ve iş performanslarını etkilediği sonucuna varılmıştır. Ayrıca yapıcı düşünce stratejilerinin iş performansı üzerinde, davranış odaklı stratejilerin ise iş tatmini üzerinde daha etkili olduğu tespit edilmiştir. Çalışmanın sağlık sektörüne hem teorik hem de pratik anlamda katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

The Effect of Self-Leadership Skills on Health Professionals' Job Satisfaction and Job Performance

Summary: The purpose of the study was to examine the relation of self-leadership skills with health professionals' job satisfaction levels and job performance. When studies in self leadership literature in Turkey were examined, it can be seen that there were not enough studies in the health sector. In this context, the study was conducted at a private hospital in Gaziantep province with participation of people from various occupations including doctors, support employees and other health staff. Study hypotheses were tested via multiple regression analyses. In the study, also descriptive statistical findings, self-leadership strategies and factors correlation levels with other variables were examined. The study result shows that health staff self-leadership skills affect job satisfaction rates and job performance. Additionally, it was found that constructive thought strategies are more effective on job performance similar to behavior focused strategies on job satisfaction. It is thought that the study will contribute to health sector in the sense of both theoretical and practical.

Türü: Araştırma

Yazım Dili: Türkçe

ISSN Print: 1302-9282

ISSN Online: 2148-9041

Tam Metin
Tam Metin

Bilgi Merkezi
Yeni Dergi Önerisi
Dergi Yönetici Girişi
Hakkımızda

English in Use
www.englishinuse.net

Do not get lost, learn what you need

Popüler Makaleler (Bu Dergide)
Sağlık İşletmelerinde Hizmet Kalitesi Standartlarının Çalışan Güvenliği Açısından Çalışanlar Tarafından Değerlendirilmesi: İzmir İlinde Bir Araştırma
Kamu Hastane Birlikleri Uygulamasına İlişkin Sağlık Yöneticilerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Öz Liderlik Becerilerinin, Sağlık Çalışanlarının İş Tatminleri ve İş Performanslarına Etkisi
Sigara Kullanımı Hastane Çalışanlarının Kişisel İmajlarını Nasıl Etkiliyor?
Bir Kamu Hastanesinde Cerrahi Antibiyotik Profilaksisi Uygulamasının Uygunluk ve Maliyetleri Açısından Değerlendirilmesi

Akademik Dizin
eJPort Journal Hosting
eJManager
Scopemed
Article Tools
Copyright © 2012-2017 akademikdizin.com. All rights reserved. Powered by eJManager