Ana Sayfa| Indekslenen Dergiler
   

Sağlık İşletmelerinde Hizmet Kalitesi Standartlarının Çalışan Güvenliği Açısından Çalışanlar Tarafından Değerlendirilmesi: İzmir İlinde Bir Araştırma
Dergi: Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi
Yıl: 2015     Cilt: 18     Sayı: 2     Sayfa: 123-142
Yazar(lar): Nevzat DEVEBAKAN, Neslişah PAŞALI
Kurum:

Ozet: Sağlık işletmeleri çalışan güvenliği bakımından birçok risk ve tehlikeyi barındıran organizasyonlardır. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Sağlık Hizmet Kalite Standartları (SHKS) da sağlık kurumlarında kalite düzeyini iyileştirme ve çalışan güvenliğini sağlamaya yönelik önemli bir standarttır. Bu çalışmanın amacı, SHKS'nın çalışan güvenliği boyutunun sağlık çalışanları tarafından değerlendirilmesidir. Çalışmada, “Çalışan Güvenliğini Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmanın evrenini, İzmir İlindeki dört hastanede çalışan sağlık çalışanları oluşturmakta ve 422 katılımcı araştırmaya dahil edilmiştir. Veri analizinde SPSS 15.0 programı kullanılarak parametrik olmayan testlerden Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis H Testleri kullanılmıştır. Araştırma sonuçları; katılımcıların yaş ve eğitim düzeyinin çalışan güvenliğini değerlendirmede farklılık yaratmadığına, Behçet Uz Çocuk Hastanesi'nde çalışanların en düşük, Tire Devlet Hastanesi'nde çalışanların en yüksek değerlendirme puanına sahip olduğuna, kadın personel puanlarının erkeklere, bekâr personelin puanlarının evlilere göre daha yüksek olduğuna, hemşirelerin en yüksek; doktorların ise en düşük puanlı grubu oluşturduğuna, yirmi bir yıl ve üzeri kıdemi olan katılımcıların diğer yaş gruplarına göre çalışan güvenliğini daha kötü değerlendirdiğine, ameliyathane çalışanlarının en olumlu, radyoloji çalışanlarının ise en olumsuz değerlendirmeyi yaptığına işaret etmektedir. Diğer taraftan katılımcıların çok önemli bir kısmı SHKS'nın bürokrasiyi ve kırtasiyeciliği artırdığını düşünmektedir.

Evaluation of Service Quality Standards in Health Care Organizations by Health Care Professionals: A Research on Izmir Province

Summary: Health Care Organizations have many risks and hazards in terms of employee safety. Service Quality Standards for Health Care Organizations (SQSHCO) published by Ministry of Health in Turkey for setting up for quality improvement and employee safety. The purpose of this study is to evaluate to dimension of employee safety of SQSHCO by health care professionals working in hospitals in Izmir. This research was conducted as a descriptive study by a total of 422 health care professionals in Izmir hospitals. We have used SPSS 15.0 for analyzing our data. We have used Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis H test because of our non-parametric data. When we examined the results we haven't found out any differences for evaluating of employee safety depends participants' age and education levels. There is the lowest employee safety score in Behcet Uz Childiren Hospital and the highest score in Tire State Hospital. We found out the woman employees' scores are higher than men and single's scores also higher than married employees. Nurses evaluated employees safety as highest and medical doctors are evaluated the lowest. The 21 years and oldest workers evaluated the employee safety as a worst than the other age groups. According to the results the evaluation of operating room workers about employee safety is the highest while radio diagnoses workers is the least. On the other hand a significant part of the participants think that the reason of increasing bureaucracy and red-taping is SQSHCO.

Türü: Araştırma

Yazım Dili: Türkçe

ISSN Print: 1302-9282

ISSN Online: 2148-9041

Tam Metin
Tam Metin

Bilgi Merkezi
Yeni Dergi Önerisi
Dergi Yönetici Girişi
Hakkımızda

English in Use
www.englishinuse.net

Do not get lost, learn what you need

Popüler Makaleler (Bu Dergide)
Sağlık İşletmelerinde Hizmet Kalitesi Standartlarının Çalışan Güvenliği Açısından Çalışanlar Tarafından Değerlendirilmesi: İzmir İlinde Bir Araştırma
Kamu Hastane Birlikleri Uygulamasına İlişkin Sağlık Yöneticilerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Öz Liderlik Becerilerinin, Sağlık Çalışanlarının İş Tatminleri ve İş Performanslarına Etkisi
Sigara Kullanımı Hastane Çalışanlarının Kişisel İmajlarını Nasıl Etkiliyor?
Bir Kamu Hastanesinde Cerrahi Antibiyotik Profilaksisi Uygulamasının Uygunluk ve Maliyetleri Açısından Değerlendirilmesi

Akademik Dizin
eJPort Journal Hosting
eJManager
Scopemed
Article Tools
Copyright © 2012-2017 akademikdizin.com. All rights reserved. Powered by eJManager