Ana Sayfa| Indekslenen Dergiler
   

Kamu Hastane Birlikleri Uygulamasına İlişkin Sağlık Yöneticilerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Dergi: Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi
Yıl: 2015     Cilt: 18     Sayı: 2     Sayfa: 103-121
Yazar(lar): Yavuz Selim KÜÇÜK, Bayram ŞAHİN
Kurum:

Ozet: Bu araştırma ile sağlık yöneticilerinin kamu hastane birlikleri uygulamasında yer alan düzenlemelere ilişkin görüşlerini tespit etmek ve görüşlerinin mesleklerine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında, kalitatif ve kantitatif veri toplama yöntemlerine yer verilmiştir. Kalitatif görüşme aşamasında sağlık kurumları ve sağlık meslek örgütleri yöneticileri ile birebir yapılandırılmış görüşmeler yapılarak kantitatif veri toplama aşamasında kullanılan anket oluşturulmuştur. Anket, toplam 308 sağlık yöneticisine uygulanmış ve elde edilen veriler SPSS 15.0 istatistik programında analiz edilmiştir. Mesleği profesyonel yönetici olan sağlık yöneticilerinin, kamu hastane birlikleri uygulamasının hastanelerin insan kaynakları yönetimi, yönetim yapısı/kadrosu, mali ve finansman yönetimi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve toplum sağlığı üzerindeki etkilerini mesleği hekim ve hemşire olan sağlık yöneticilerinden anlamlı bir şekilde daha olumlu olarak değerlendirdikleri, buna karşın mesleği hekim olan sağlık yöneticilerinin ise kamu hastane birlikleri uygulamasının hastanelerin genel yapısı üzerindeki etkilerini mesleği profesyonel yönetici ve hemşire olan sağlık yöneticilerine göre anlamlı bir şekilde daha olumlu olarak değerlendirdikleri bulunmuştur. Çalışma kamu hastane birlikleri uygulaması ile ilgili sorunların belirlenmesi, çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi ve uygulamanın iyileştirilmesinde önemli veri ve bilgi sağlayacağı düşünülmektedir.

Assessment of the Views of Health Service Managers With Regard To Public Hospital Unions Practice

Summary: This study aims to determine whether the opinions of health service managers about the regulations associated with public hospital unions, differ based on their professions. Qualitative and quantitative researches are included within the scope of the current study. During the qualitative research stage, structured interviews were carried out with managers from health facilities and health profession associations, and accordingly a questionnaire was formed to be utilized in the quantitative research stage. The survey was conducted on a total of 308 health service managers and the acquired data were analyzed using SPSS 15.0 statistical software. Health service managers, working as professional managers were found to have more favorable assessments regarding the effects of public hospital unions on human resources management, hospital managerial staff, community health care, fiscal and financial management and planning of health services than the opinions of health service managers who are physicians and nurses. Additionally, health service managers who are actually physicians were found to have more favorable opinions regarding the inşuence of public hospital unions on the general structure of hospitals than the views of health service managers working as a professional managers or nurses. Study findings to identify the issues related to public health unions are expected to provide important data and information for improving the development and implementation of the solution method.

Türü: Araştırma

Yazım Dili: Türkçe

ISSN Print: 1302-9282

ISSN Online: 2148-9041

Tam Metin
Tam Metin

Bilgi Merkezi
Yeni Dergi Önerisi
Dergi Yönetici Girişi
Hakkımızda

English in Use
www.englishinuse.net

Do not get lost, learn what you need

Popüler Makaleler (Bu Dergide)
Sağlık İşletmelerinde Hizmet Kalitesi Standartlarının Çalışan Güvenliği Açısından Çalışanlar Tarafından Değerlendirilmesi: İzmir İlinde Bir Araştırma
Kamu Hastane Birlikleri Uygulamasına İlişkin Sağlık Yöneticilerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Öz Liderlik Becerilerinin, Sağlık Çalışanlarının İş Tatminleri ve İş Performanslarına Etkisi
Sigara Kullanımı Hastane Çalışanlarının Kişisel İmajlarını Nasıl Etkiliyor?
Bir Kamu Hastanesinde Cerrahi Antibiyotik Profilaksisi Uygulamasının Uygunluk ve Maliyetleri Açısından Değerlendirilmesi

Akademik Dizin
eJPort Journal Hosting
eJManager
Scopemed
Article Tools
Copyright © 2012-2017 akademikdizin.com. All rights reserved. Powered by eJManager