Ana Sayfa| Indekslenen Dergiler
   

Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Kanama veya Tamponad Nedeniyle Erken Dönemde Acil Yapılan Revizyonlar
Dergi: Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi
Yıl: 2015     Cilt: 6     Sayı: 21     Sayfa: 15-20
Yazar(lar): İyad Fansa, Mehmet Acıpayam, Cem Lale
Kurum: Mustafa Kemal Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, HATAY

Ozet: Amaç: Açık kalp cerrahisi (AKC) sonrası kanama ve/veya tamponad nedeniyle hemodinamik instabilite gelişen hastalara gerekli müdahale zaman kaybetmeden yapılmalıdır. Acil revizyon oranı klinikten kliniğe göre değişkenlik göstermekle birlikte olguların %80’den fazlası kanamaya bağlıdır. Biz burada acil revizyona aldığımız hastaları sunmak istedik. Gereç ve Yöntem: Ocak 2013-Haziran 2014 tarihleri arasında iki cerrah tarafından 123 AKC ameliyatı yapılmış olup, 9 hasta (%7,3) (bir kadın, sekiz erkek) kanama ve/veya tamponad nedeniyle acil revizyona alınmıştır. Hastaların yaş ortalaması 57,7 (53-71). Kadın hastaya Mitral Valv replasmanı (MVR)+koroner arter bypass greft (KABG) diğer hastalara KABG ameliyatı yapıldı. Bulgular: MVR+KABG hastası post-op 4.günde diğer hastalar post-op ilk 8 saat içerisinde revizyona alınmıştır. Hastaların ikisinde safen distal anastamozunda kanama vardı. Bir hastada yaygın sızıntı şeklinde kanama vardı, diğer hastalarda kanamayı izah edecek bir odak tespit edilememiştir. Kapak+koroner ameliyatı yapılan hastada ise seröz mayi vardı kanama yoktu. Hastalardan ikisinde hastane enfeksiyonu gelişti. Revizyona alınan hastaların hiçbirinde mortalite görülmedi.
Sonuç: AKC sonrasında hastalarda hemodinamik bozulma varsa, hızlı değerlendirme yapılarak erken dönemde acil revizyona alınması hastalarda gelişebilecek mortalite ve morbiditeyi azaltacağına inanıyoruz.

Urgent Revision Due to Bleeding or Tamponade in Early Period After Open Heart Surgery

Summary: Aim: After open heart surgery in patients with hemodynamic instability due to bleeding and / or pericardial tamponade interventions must be done without losing time. Although urgent revision rate vary according to clinical to clinical. More than 80 % of cases is due to the bleeding. Here we want to offer patients where we take urgent revision. Materials and Methods: Between January 2013 and June 2014, 123 open heart surgery is performed by two surgeons. 9 patients (7.3 %) (one female, eight male) were taken Urgent revision due to bleeding and / or pericardial
tamponade. The mean age of the patients was 57,7 (53-71). Female patient underwent mitral valve replacement (MVR) +coronary artery bypass graft (CABG), other patients underwent CABG surgery.
Results: MVR + CABG patient in the post-op day 4 , other patients post-op within the first 8 hours were operated for revision. Saphenous vein distal anastomoses were bleeding in two patients. One patient had bleeding as a common oozing. İn other patients could not be detected focus will explain the bleeding. There was no bleeding in patients undergoing MVR + CABG surgery, but she had serous fluid. Nosocomial infection occurred in two patients. There was no mortality among patients undergoing revision.
Conclusion: If hemodynamic deterioration occurs in patients after open heart surgery, making rapid assessment and taking urgent revision, we believe will reduce mortality and morbidity.

Türü: Araştırma

Yazım Dili: Türkçe

ISSN Print: 1308-7185

ISSN Online: 2149-3103

Tam Metin
Tam Metin

DOI: 10.17944/mkutfd.60840

Bilgi Merkezi
Yeni Dergi Önerisi
Dergi Yönetici Girişi
Hakkımızda

English in Use
www.englishinuse.net

Do not get lost, learn what you need

Popüler Makaleler (Bu Dergide)
OEpidural Anesteziye Eklenen İntravenöz Deksmedetomidin ve Ketamin Etkilerinin Karşılaştırılması
Klodronat Periferik Sinirlerde Yaralanma Sonrası Rejenerasyon Sürecini Hızlandırır mı?
Fibromiyaljili Hastalarda Paterji Pozitifliğinin Araştırılması
Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Kanama veya Tamponad Nedeniyle Erken Dönemde Acil Yapılan Revizyonlar
Fibromiyaljili Hastalarda Paterji Pozitifliğinin Araştırılması

Akademik Dizin
eJPort Journal Hosting
eJManager
Scopemed
Article Tools
Copyright © 2012-2017 akademikdizin.com. All rights reserved. Powered by eJManager