Ana Sayfa| Indekslenen Dergiler
   

OEpidural Anesteziye Eklenen İntravenöz Deksmedetomidin ve Ketamin Etkilerinin Karşılaştırılması
Dergi: Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi
Yıl: 2015     Cilt: 6     Sayı: 21     Sayfa: 6-14
Yazar(lar): Onur Koyuncu, Ayşin Alagöl, Alparslan Turan
Kurum: Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye Department of Outcomes Research, Cleveland Clinic, Clev

Ozet: Amaç: Monitörize anestezi bakımı, sedasyon ve analjezi için lokal ve intravenöz anesteziklerin kombinasyonudur. Bu prospektif, randomize çift kör çalışmanın amacı, epidural anestezi altında alt ekstremite cerrahisi geçirecek hastalarda intravenöz deksmedetomidin ve ketamin kullanımının
intraoperatif ve postoperatif etkilerinin karşılaştırılmasıdır.
Yöntem: Çalışmaya alt ekstremite cerrahisi planlanan, 18-80 yaşları arasında ve ASA I-II grubuna giren 60 hasta dahil edildi. Standart monitörizasyonun ardından, tüm hastalara epidural kateter uygulandı ve 14 ml 0.5% bupivakain ile anestezi uygulandı. Aynı anda; Grup I’deki olgulara 0.9%NaCl; Grup II’deki olgulara 0.5 mcg/kg/sa deksmedetomidin ve Grup III’deki olgulara 0.5 mg/kg/sa ketamin intravenöz infüzyonu başlatıldı. Operasyon sonunda (0), 30. dk 1, 2, 4, 8, 12, 24, 48. saatlerde: hemodinamik ölçümler, solunum sayısı, oksijen saturasyonu, sedasyon ve ağrı skorları kaydedildi. Postoperatif dönemde hasta kontrollü epidural analjezi yöntemi uygulandı. Epidural anestezik tüketimi ve yan etkiler postoperatif 24 ve 48. saatlerde kaydedildi.
Bulgular: Cerrahi blok düzeyine ulaşma zamanı, periferik oksijen satürasyonu, solunum sayısı, cilt ısısı, idrar ve kanama volümü, enfeksiyon oranları ve yan etkiler benzerdi. Operasyon esnasında 45-105. dak arasında sistolik ve diyastolik basınçlar deksmedetomidin grubunda düşüktü (p<0.05). Operasyon sonrasında ilk 4 saatte ilk analjezik
uygulama süresi, 48.saatte epidural morfin, kurtarıcı analjezik, antiemetik tüketimi sayısı, ağrı skorları deksmedetomidin grubunda düşüktü. 48 saatte ağrı skorları ketamin grubunda düşüktü.
Sonuç: Deksmedetomidin grubunda ılımlı hemodinamik değişiklikler ve ketamine göre daha iyi ağrı kontrolü ile azalmış postoperatif analjezik tüketimi saptandı.

Comparison of The Effects of Intravenous Dexmedetomidine and Ketamine Added to Epidural Anesthesia

Summary: Objective: Monitored anesthesia care is the combination of local anesthetics and intravenous anesthetics drugs for sedation and analgesia. The aim of this prospective, randomized double blinded study was to compare intraoperative and postoperative effects of dexmedetomidine and ketamine infusion in patients scheduled for lower extremity surgery under epidural anesthesia.
Methods: 60 ASA I-II status, aged between 18-80 patients scheduled for lower extremity surgeries were included. After standard monitorization, all patients received 14 ml 0.5% bupivacain from the epidural catheter. At the same time intravenous infusions were started as: 0.9%NaCl to Group I, 0.5 mg/kg/h dexmedetomidine to Group II, 0.5 mg/kg/h ketamine to Group III. At the end of the operation (0), 30. and 60min, 2, 4, 8, 12, 24, 48 h hemodynamic measurements, respiratory rate, oxygen saturation, sedation
and pain scores were recorded. Postoperatively, patient controlled epidural analgesia was applied. Consumption from epidural and side effects were recorded at 24 and 48.h postoperatively.
Results: The surgical block initiation time, peripheral oxygen saturation, respiratory rate, skin temperature, urine and bleeding volume, infection rates and side effects were similar. Intraoperatively 45 to 105.min systolic; and 45 to 105.min diastolic pressures were lower in dexmedetomidine group. Postoperatively first analgesic duration, epidural morphine at 48h, rescue analgesic, number of antiemetic
consumption, pain scores were lower in dexmedetomidine group in first 4h. Pain scores were lower in ketamine group
at 48h.
Conclusion: There were moderate hemodynamic changes and better pain control with decreased postoperative analgesic consumptions in dexmedetomidine group.

Türü: Araştırma

Yazım Dili: Türkçe

ISSN Print: 1308-7185

ISSN Online: 2149-3103

Tam Metin
Tam Metin

DOI: 10.17944/mkutfd.06920

Bilgi Merkezi
Yeni Dergi Önerisi
Dergi Yönetici Girişi
Hakkımızda

English in Use
www.englishinuse.net

Do not get lost, learn what you need

Popüler Makaleler (Bu Dergide)
OEpidural Anesteziye Eklenen İntravenöz Deksmedetomidin ve Ketamin Etkilerinin Karşılaştırılması
Klodronat Periferik Sinirlerde Yaralanma Sonrası Rejenerasyon Sürecini Hızlandırır mı?
Fibromiyaljili Hastalarda Paterji Pozitifliğinin Araştırılması
Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Kanama veya Tamponad Nedeniyle Erken Dönemde Acil Yapılan Revizyonlar
Fibromiyaljili Hastalarda Paterji Pozitifliğinin Araştırılması

Akademik Dizin
eJPort Journal Hosting
eJManager
Scopemed
Article Tools
Copyright © 2012-2017 akademikdizin.com. All rights reserved. Powered by eJManager