Ana Sayfa| Indekslenen Dergiler
   

Fibromiyaljili Hastalarda Paterji Pozitifliğinin Araştırılması
Dergi: Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi
Yıl: 2015     Cilt: 6     Sayı: 21     Sayfa: 1-5
Yazar(lar): Pelin Oktayoğlu, Mehtap Bozkurt, Mehmet Çağlayan, Sabahattin Verim, Kemal Nas
Kurum: Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon A.D.,Diyarbakır, Türkiye, Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon A.D.,Sakarya, Türkiye

Ozet: Amaç: Son çalışmalar fibromiyalji (FM) hastalarında mekanik ve kimyasal uyarılara bağlı olarak oluşan nörojenik inflamasyonla beraber artmış aksonal refleks varlığını ortaya koymuştur. Paterji testi derinin minimal bir travmaya karşı gösterdiği nonspesifik hipersensitivite reaksiyonu olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada amaç, FM’li hastalarda Paterji testinin pozitif olup olmadığının araştırılmasıdır.
Yöntem: Amerikan Romatizma Cemiyeti Sınıflandırma kriterlerine göre FM tanısı alan 46 hasta ve 51 sağlıklı kontrol çalışmaya dahil edilmiştir. Yirmi sekiz behçet hastası da paterji açısından hastalıklı kontrol olarak çalışmaya alınmıştır. Fonksiyonel durum Fibromiyalji Etki Skalası ile,
yaşam kalitesi Nottingham Sağlık Profili anketiyle değerlendirilmiştir.
Bulgular: Demografik özellikler açısından üç grup arasında anlamlı bir farklılık bulunmadı (p>0.05). NHP-ağrı, NHPfiziksel mobilite, NHP-yorgunluk, NHP-emosyonel durum, NHP-uyku and NHP-total skorları FM’li hasta grubunda kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulundu
(p<0.001). FM’li hasta ve sağlıklı kontrollerin hiçbirinde paterji pozitifliği saptanmadı.
Sonuç: FM hastaların cilt biyopsilerinde her ne kadar patofizyolojik değişiklikler olsa da bu değişikliklere paterji testi pozitifliği eşlik etmemektedir.

Investigation of Pathergy In Patients With Fibromyalgia

Summary: Aim: Recent studies showed increased axon reflex flare reaction to mechanical and chemical stimuli associated with neurogenic inflammation in patients with fibromyalgia (FM). Pathergy test is identified as a non-specific hypersensitivity reaction to minimal trauma. The purpose of this study was to investigate whether patients with FM had a positive pathergy test or not. Methods: Forty-six patients who met the 1990 American College of Rheumatology (ACR) criteria for the classification of FM and fifty-one healthy control subjects (HCs) were included in this study. Twenty-eight patients with Behcet’s disease were included as disease control for Pathergy test. The Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ) was used for assessment of functional status in patients with FM. The Nottingham Health Profile was used for assessment of quality of life in all subjects. Results: There was no significant difference in demographic characteristics between the three groups (p > 0.05). NHPpain, NHP-physical mobility, NHP-energy, NHP-emotional reaction, NHP-sleep and NHP-total scores were significantly higher in patients with FM compared to HCs (p < 0.001). Neither patients with FM nor HCs had a positive pathergy test. Conclusion: There are some pathophysiological changes in the skin biopsies of patients with FM; however, these changes are not accompanied by a positive pathergy test.

Türü: Araştırma

Yazım Dili: İngilizce

ISSN Print: 1308-7185

ISSN Online: 2149-3103

Tam Metin
Tam Metin

DOI: 10.17944/mkutfd.32623

Bilgi Merkezi
Yeni Dergi Önerisi
Dergi Yönetici Girişi
Hakkımızda

English in Use
www.englishinuse.net

Do not get lost, learn what you need

Popüler Makaleler (Bu Dergide)
OEpidural Anesteziye Eklenen İntravenöz Deksmedetomidin ve Ketamin Etkilerinin Karşılaştırılması
Klodronat Periferik Sinirlerde Yaralanma Sonrası Rejenerasyon Sürecini Hızlandırır mı?
Fibromiyaljili Hastalarda Paterji Pozitifliğinin Araştırılması
Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Kanama veya Tamponad Nedeniyle Erken Dönemde Acil Yapılan Revizyonlar
Fibromiyaljili Hastalarda Paterji Pozitifliğinin Araştırılması

Akademik Dizin
eJPort Journal Hosting
eJManager
Scopemed
Article Tools
Copyright © 2012-2017 akademikdizin.com. All rights reserved. Powered by eJManager