Ana Sayfa| Indekslenen Dergiler
   

Ümraniye İlçesinde Birinci Basamakta Görevli Sağlık Çalışanlarının Genel Sağlık Sigortası Hakkındaki Bilgi Düzeyi
Dergi: TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni
Yıl: 2009     Cilt: 8     Sayı: 3     Sayfa: 245-250
Yazar(lar): Seyhan Hıdıroğlu; M. Fatih Önsüz; Serdar Sülün; Ahmet Topuzoğlu; Melda Karavuş
Kurum: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD.
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü
Mardin İl Sağlık Müdürlüğü
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD.
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD.

Ozet: AMAÇ: Araştırmamızın amacı, Ümraniye ilçesindeki birinci basamakta çalışan sağlık personelinin genel sağlık sigortası (GSS) hakkındaki bilgi düzeylerini değerlendirmektir.
YÖNTEM: Tanımlayıcı tipteki bu çalışma Eylül-Ekim 2006 tarihlerinde Ümraniye’deki toplam 18 sağlık ocağı ve Ümraniye Sağlık Grup Başkanlığı’nda çalışanlarda yürütüldü. Çalışmamızda örneklem seçilmedi ve bu kuruluşlarda çalışan toplam 250 sağlık çalışanı araştırmaya dahil edildi. Bu çalışanlardan toplam 197 kişiye ulaşıldı (%78,8). Veriler üç bölümden oluşan 43 soruluk bir anket kullanılarak toplandı. GSS hakkındaki bilgi puanlarının hesaplanması için doğru cevap verilen her bir soru için 1 puan verildi. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, Mann-Whitney U testi ve Kruskal Wallis Varyans analizi kullanıldı ve p<0.05 istatistiksel anlamlılık düzeyi olarak kabul edildi.
BULGULAR: Katılımcıların yaş ortalaması 35,2±7,18 (min. 22, max. 55) idi. Katılımcıların %36,5’i GSS hakkında bilgi sahibiydi. En önemli bilgi kaynağı olarak (%33,0) medya belirtildi. Katılımcıların cinsiyet ve mesleği ile GSS bilgi puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (p<0.05). Katılımcılar GSS’nin kendi aileleri için etki farkı oluşturmayacağını (%39,2), toplum için ise olumsuz etkileri olacağını (%39,1) belirtti.
SONUÇ: Sağlık çalışanlarının GSS konusunda bilgi eksiklikleri olduğu saptandı. GSS’nin kendi ailelerine ve topluma etkilerinin genelde olumsuz ya da şimdikinden farksız olacağı belirtildi.

Knowledge about General Health Insurance of Health Workers Working in the Primary Health Care in Ümraniye

Summary: AIM: The aim of our study was to determine the knowledge of general health insurance of health workers working in the primary health care in Umraniye.
METHODS: This descriptive research performed on health workers working in 18 primary health care centers and Province Health Dirocterate in Umraniye, between September-November 2006. Study sample didn’t select and we included 250 health workers working in the primary health care centers. Study performed at 197 participants (78.8%). Study data collected by a three part questionnaire which had 43 questions. For estimating the knowledge point of general health insurance we gived one point for each of the correct answer. The data evaluated by descriptive statistics, Mann-Whitney U test and Kruskall Wallis Variance Analysis.
RESULTS: The mean age of the participants was 35.2±7.18 (min. 22, max. 55). 36.5% of participants had knowledge about general health system. The most important knowledge source was media. There were significant differences between sex, group of career and knowledge point of general health insurance (p<0.05). The participants generally thought general health insurance made no effect (39.2%) for their families and it would be a negative effect (39.1%) for society.
CONCLUSION: In this study we confirmed that health workers had lacking knowledge about general health insurance. Also health workers generally thought that general health insurance would be harmful effects on their families and society or same effects as current system.

Türü: Original Research

Yazım Dili: Turkish

ISSN Print: 1303-734X

Tam Metin
Tam Metin

Bilgi Merkezi
Yeni Dergi Önerisi
Dergi Yönetici Girişi
Hakkımızda

English in Use
www.englishinuse.net

Do not get lost, learn what you need

Popüler Makaleler (Bu Dergide)
Bir Kimyasal Savaş Ajanının Böbrekler Üzerindeki Akut Toksititesinin Araştırılması
Afetler Ve Afete Müdahelede Asgari Sağlık Standartları
EL KURUTMA MAKİNELERDEN ÜFLENEN HAVANIN MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Leptospiroz: “Tufan Sonrası Humma”
Bir Askeri Birlikte Birinci Basamak Sağlık Hizmeti Uygulamasının Başlamasıyla Elde Edilen Tasarruf

Akademik Dizin
eJPort Journal Hosting
eJManager
Scopemed
Article Tools
Copyright © 2012-2017 akademikdizin.com. All rights reserved. Powered by eJManager