Ana Sayfa| Indekslenen Dergiler
   

Gıda Sanayinde Temizlik ve Dezenfeksiyon
Dergi: TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni
Yıl: 2009     Cilt: 8     Sayı: 1     Sayfa: 93-106
Yazar(lar): Ruhtan Başkaya; Alper Karagöz; Yaşar Keskin
Kurum: 1İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, Küçükyalı, İstanbul
2Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Dışkapı, Ankara
3Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı,Hay

Ozet: Endüstriyel hijyen uygulamalarında işletmedeki olası tehlike faktörlerinin tanımlanması, bunlara gerekli önemin verilmesi, kontrolleri ve giderilmeleri yönünde yeterli çabanın gösterilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu noktada esası, temizlik ve dezenfeksiyon uygulamaları oluşturur. Gıda hijyeni, sağlıklı gıda üretimi amacıyla çiftlikten sofraya kadar her aşamada uygun koşulların temini için yapılan tüm çalışmaları içermektedir. Temizlik, gıda ile temas eden alet-ekipmanlarda bulunan kir veya gıda artıklarının uzaklaştırılması ve bunların mikroorganizmalar için gelişme ortamına dönüşmesinin engellenmesidir. Temizlik işlemi ile gözle görülen kir ve artıkların yanı sıra, gözle görülemeyen mikroorganizmaların önemli bir kısmının da uzaklaştırılması söz konusudur. Dezenfeksiyon, temizlik aşamasını takiben yapılan, ortamda bulunan kontaminasyon kaynağı olabilecek mikroorganizmaların yıkımlanması ya da zararlı etki meydana getirmeyecek en düşük düzeye indirgenmesi işlemidir.

Cleansing and Disinfection in the Food Industry

Summary: In the applications of industrial hygiene, it is of utmost importance to define the potential risk factors in the business enterprise in question, to pay sufficient consideration to those factors, and to spend every effort for their checking and elimination. In that sense, cleansing and disinfection applications have a basic importance. Food hygiene covers all the efforts spent in order to ensure the proper conditions for the production of healthy food at every stage of the production process, extending from the farm to the table. Cleansing is the removal of the dirt or food leftovers found on the tools and equipment contacting food, and preventing their conversion into a convenient millieu for the reproduction of microorganisms. Cleansing is the process of removing not only the visible dirts and leftovers, but also a large part of the visible microorganisms. Disinfection is applied after cleansing; it is the process of disintegration of microorganisms which can cause contamination, or reduction of those microorganisms to minimum levels so that they can not create any harmful effects.

Türü: Review Article

Yazım Dili: Turkish

ISSN Print: 1303-734X

Tam Metin
Tam Metin

Bilgi Merkezi
Yeni Dergi Önerisi
Dergi Yönetici Girişi
Hakkımızda

English in Use
www.englishinuse.net

Do not get lost, learn what you need

Popüler Makaleler (Bu Dergide)
Bir Kimyasal Savaş Ajanının Böbrekler Üzerindeki Akut Toksititesinin Araştırılması
Afetler Ve Afete Müdahelede Asgari Sağlık Standartları
EL KURUTMA MAKİNELERDEN ÜFLENEN HAVANIN MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Leptospiroz: “Tufan Sonrası Humma”
Bir Askeri Birlikte Birinci Basamak Sağlık Hizmeti Uygulamasının Başlamasıyla Elde Edilen Tasarruf

Akademik Dizin
eJPort Journal Hosting
eJManager
Scopemed
Article Tools
Copyright © 2012-2017 akademikdizin.com. All rights reserved. Powered by eJManager