Ana Sayfa| Indekslenen Dergiler
   

Türkiye’de Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ile İlgili Çalışmaların Yürütüldüğü Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi
Dergi: Journal of Computer and Education Research
Yıl: 2013     Cilt: 1     Sayı: 2     Sayfa: 90-112
Yazar(lar): Tüba KÜÇÜK DOĞAROĞLU
Kurum: İzmir Üniversitesi

Ozet: Alan yazında Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite bozukluğunun araştırıldığı birçok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmaların bir kısmını lisansüstü tezler oluşturmaktadır, ancak bu tezlerin ayrıntılı incelendiği bir çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle bu çalışmada Türkiye‟de 2000–2012 yılları arasında yürütülen lisansüstü tezler incelenmiştir. Yapılan çalışmada toplam 12 teze ulaşılmıştır. Tezler amaç, yöntem, katılımcılar, veri toplama araçları ve bulgular açısından incelenmiştir. Çalışmanın bulguları yüksek lisans ve doktora tezlerini olarak iki kısma ayrılmıştır. Doktora tezleri üç temel başlığa ayrılarak incelenmiştir. Bunlardan ilki; DEHB olan çocuklarla yapılmış çalışmalar, ikincisi; DEHB olan çocukların öğretmenleri ve aileleriyle yapılmış çalışmalar, son olarak ise; DEHB olan ve olmayan çocukların karşılaştırmalı olarak incelendiği çalışmalardır. Tüm çalışmalar kaynaştırma ortamında yapılabilecek uyarlamalar bağlamında tartışılmıştır.

Research Attention Deficit and Hyperactivity Disorder on Graduate Thesis and Dissertation in Turkey

Summary: There are a lot of studies that Attention Deficit and Hyperactivity Disorder investigated in the literature. Some of these studies consist of graduate thesis, but there isn‟t a study that a detailed examination of the thesis. Therefore graduated thesis and dissertations that researched in 2000 - 2011 were analyzed in this study. A total of 12 thesis were reached in the study. These thesis were examined for aim, method, participation, tools of data collections and findings. The study's findings as master's and doctoral thesis is divided into two parts. Doctoral thesis has been divided into three main headings. The first of these; studies conducted with children with ADHD, secondly, teachers and families of children with ADHD studies conducted; finally, the comparative examination of children with and without ADHD are studies. All of studies can be done adaptations of in inclusive environments has been discussed.

Türü: Araştırma

Yazım Dili: Türkçe

ISSN Print: -

ISSN Online: 2148-2896

Tam Metin
Tam Metin

Bilgi Merkezi
Yeni Dergi Önerisi
Dergi Yönetici Girişi
Hakkımızda

English in Use
www.englishinuse.net

Do not get lost, learn what you need

Popüler Makaleler (Bu Dergide)
İlköğretim Öğretmenlerinin Eğitim Araştırmalarına Yönelik Yaklaşımları
Eğitim Örgütlerinde Eylem Araştırması
Türkiye’de Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ile İlgili Çalışmaların Yürütüldüğü Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi
Biyoloji Öğretiminde BİT Kullanımı Tutum Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Öğrencilerin Gök Cisimleri Konusundaki Alternatif Kavramlarının Giderilmesinde Kavramsal Değişim Metinlerinin Etkisi

Akademik Dizin
eJPort Journal Hosting
eJManager
Scopemed
Article Tools
Copyright © 2012-2017 akademikdizin.com. All rights reserved. Powered by eJManager