Ana Sayfa| Indekslenen Dergiler
   

Biyoloji Öğretiminde BİT Kullanımı Tutum Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Dergi: Journal of Computer and Education Research
Yıl: 2013     Cilt: 1     Sayı: 2     Sayfa: 21-37
Yazar(lar): İ. Ümit YAPICI, Murat HEVEDANLI
Kurum: Dicle Üniversitesi

Ozet: Bu çalışmanın amacı, orijinali Kubiatko & Haláková (2009) tarafından geliştirilen Biyoloji Öğretiminde BİT Kullanımı Tutum Ölçeğinin Türkiye koşullarında geçerlik ve güvenirlik çalışmasını yapmaktır. Ölçeğin Türkçeye çevirisi dil uzmanlarınca ve araştırmacı tarafından yapılmıştır. Daha sonra Türkçeye uygunluk, içerik ve ölçme değerlendirme açılarından da uzmanlar tarafından değerlendirilmiştir. Alınan görüşler doğrultusunda düzenlemelerin yapıldığı ölçek, geçerlik ve güvenirliğinin saptanması amacıyla 220 lise öğrencisine uygulanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğine ilişkin bulgular faktör analizi yöntemi ile sağlanmıştır. Ölçek üç boyuttan oluşmaktadır. Birinci boyut; BİT‟in avantajları, ikinci boyut; BİT‟in Dezavantajları ve üçüncü boyut; BİT‟in Biyoloji derslerinde kullanılması şeklindedir. Ölçek 26 madde içermektedir. Ölçeğin geneli için Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0,85 bulunurken, BİT‟in avantajları boyutu için 0,83, BİT‟in Dezavantajları boyutu için 0,80 ve BİT‟in Biyoloji derslerinde kullanılması boyutu için ise 0,74 olarak bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar ölçeğin Türkiye‟de de kullanılabileceğini göstermiştir.

Adaptation of Using ICT in Biology Teaching Attitudes Scale to Turkish: A Validity and Reliability Study

Summary: The purpose of this study is to determine the validity and reliability of original version of the using ICT in biology teaching attitudes scale developed by Kubiatko & Haláková (2009) in Turkey conditions. Experts and researcher made translation of the scale into Turkish. Revised version of the scale was administered to 220 high school students to determine its validity and reliability. The instrument consists of three dimensions those advantages of ICT, disadvantages of ICT, using ICT in biology lesson. The instrument consists of 26 items. Reliability analysis of the scale revealed Cronbach-Alpha coefficients of 0,85 for the generation of the instrument, 0,83 for the dimension of advantages of ICT, 0,80 for the dimension of disadvantages of ICT and 0,74 for the dimension ICT using in biology lesson. These results showed that the using ICT in biology teaching attitudes scale can be used in Turkey.

Türü:

Yazım Dili: Türkçe

ISSN Print: -

ISSN Online: 2148-2896

Tam Metin
Tam Metin

Bilgi Merkezi
Yeni Dergi Önerisi
Dergi Yönetici Girişi
Hakkımızda

English in Use
www.englishinuse.net

Do not get lost, learn what you need

Popüler Makaleler (Bu Dergide)
İlköğretim Öğretmenlerinin Eğitim Araştırmalarına Yönelik Yaklaşımları
Eğitim Örgütlerinde Eylem Araştırması
Türkiye’de Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ile İlgili Çalışmaların Yürütüldüğü Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi
Biyoloji Öğretiminde BİT Kullanımı Tutum Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Öğrencilerin Gök Cisimleri Konusundaki Alternatif Kavramlarının Giderilmesinde Kavramsal Değişim Metinlerinin Etkisi

Akademik Dizin
eJPort Journal Hosting
eJManager
Scopemed
Article Tools
Copyright © 2012-2017 akademikdizin.com. All rights reserved. Powered by eJManager