Ana Sayfa| Indekslenen Dergiler
   

İlköğretim Öğretmenlerinin Eğitim Araştırmalarına Yönelik Yaklaşımları
Dergi: Journal of Computer and Education Research
Yıl: 2013     Cilt: 1     Sayı: 2     Sayfa: 1-20
Yazar(lar): Çavuş ŞAHİN, Serdar ARCAGÖK
Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Ozet: Mesleki yetkinliklerini arttırmak için tüm bireyler gibi öğretmenler de alanlarındaki gelişmeleri takip edip, edindiklerini uygulama alanına taşımalıdırlar. Eğitim alanındaki güncel bilgileri öğretmenlerin kullanımına sunan başlıca kaynaklar ise eğitim araştırmalarıdır. Bu bağlamda, öğretmenlerin eğitim araştırmalarına yaklaşımlarının önemli olduğu düşünülerek bu yaklaşımların belirlenmesi araştırmanın amacını oluşturmuştur. Araştırma, tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Örneklemde Çanakkale‟de görevli 206 ilköğretim öğretmeni bulunmaktadır. Ölçme aracı olarak Borg‟un (2009) geliştirdiği anket kullanılmıştır. Verilerin analizinde ise frekans, yüzde, vb. betimsel istatistikler kullanılarak öğretmenlerin farklı özelliklerine ait dağılımlar belirlenmiştir. Öğretmenlerin önemli bir bölümünün eğitim araştırmalarını takip etme (f=116; %56.30) ve yapma (f=107; %51.90) sıklıkları “Bazen” düzeyindedir. Araştırma yapma nedenleri arasında “mesleki gelişim için iyi olduğunu düşünmek” ve “araştırma yapmaktan hoşlanmak”, yapmama nedenleri arasında ise “zamanım olmadığından”, ve “asıl işim olmadığından” en sık belirtilenlerdir. Ayrıca, öğretmenlere göre “araştırmacıların objektif olması” ve “öğretmenlere kullanabilecekleri yeni fikirler vermesi” araştırmaların sahip olması gereken özelliklerin en önemlileridir. Araştırma senaryolarından 4. (f=113; %54.9) ve 2. (f=108; %52.4) senaryolar en çok “Kesinlikle Araştırmadır” olarak belirtilenlerdir. Ayrıca, öğretmenlerin iş yoğunluğunun araştırmaya zaman kalacak şekilde düzenlenmesi ve branşlarıyla ilgili konferanslara katılmaları için desteklenmesi gibi beklentilerin öne çıktığı görülmüştür. Sonuç olarak öğretmenlerin eğitim araştırmalarına yönelik yaklaşımlarının olumlu olduğu fakat araştırma yapma ve takip etme sıklıklarının istenen düzeyde olmadığı söylenebilir.

Elementary School Teachers’ Approaches towards Educational Research

Summary: Teachers, like all individuals, have to follow the developments in their field to increase their professional competencies and transfer the received knowledge to application area. The sources which offer the current knowledge from education field to use of teachers are educational researches. In this context, approaches of teachers intended for educational research are thought as important, and determining these approaches is consisted of the purpose of this study. The study; in a survey model, is a descriptive research. Sample of the study is composed of 206 elementary school teachers from Çanakkale. The questionnaire developed by Borg (2009) was used as a measurement instrument. In data analysis, descriptive statistics such as frequency, percentage, etc. were used and assessed distributions according to different characteristics of teachers. Following educational research (f=116; %56.30) and doing research (f=107; %51.90) by teachers are in „Sometimes‟ level. By teachers, “thinking as good for professional development” and “enjoying with doing research” as causes of doing research, and “lacking of time” and “doing research is not my main task” as causes of not doing research are indicated. Besides, “researchers should be objective” and “educational researches should give new ideas for use of teachers” are the most important features of educational research according to teachers. Fourth (f=113; %54.9) and second scenarios (f=108; %52.4) among ten research scenarios are marked mostly as “Definitely Research”. Additionally, teachers have expectations like their work intensity should be arranged to provide time for doing research and they should be supported for participating to conferences related their educational field. As a result, teachers‟ approaches towards educational research are positive but their following research and doing research incidences are not in desired level that can be said.

Türü: Araştırma

Yazım Dili: Türkçe

ISSN Print: -

ISSN Online: 2148-2896

Tam Metin
Tam Metin

Bilgi Merkezi
Yeni Dergi Önerisi
Dergi Yönetici Girişi
Hakkımızda

English in Use
www.englishinuse.net

Do not get lost, learn what you need

Popüler Makaleler (Bu Dergide)
İlköğretim Öğretmenlerinin Eğitim Araştırmalarına Yönelik Yaklaşımları
Eğitim Örgütlerinde Eylem Araştırması
Türkiye’de Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ile İlgili Çalışmaların Yürütüldüğü Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi
Biyoloji Öğretiminde BİT Kullanımı Tutum Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Öğrencilerin Gök Cisimleri Konusundaki Alternatif Kavramlarının Giderilmesinde Kavramsal Değişim Metinlerinin Etkisi

Akademik Dizin
eJPort Journal Hosting
eJManager
Scopemed
Article Tools
Copyright © 2012-2017 akademikdizin.com. All rights reserved. Powered by eJManager