Ana Sayfa| Indekslenen Dergiler
   

Ümraniye’de Bir Sağlık Ocağına Başvuran Üreme Çağındaki Kadınların Acil Kontrasepsiyon Hakkındaki Bilgi Düzeyleri
Dergi: TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni
Yıl: 2008     Cilt: 7     Sayı: 5     Sayfa: 405-418
Yazar(lar): Ahmet Topuzoğlu; M. Fatih Önsüz; Seyhan Hıdıroğlu; Nur Mustafaoğlu; M. Şakir Ekşi; Rıza Erbölükbaş; Hakan Kayıkçı; Taylan Kılıç
Kurum: Ahmet TOPUZOĞLU, Marmara Üniversitesi Halk Sağlığı AD., İstanbul
M. Fatih ÖNSÜZ, Uzman Dr.
Seyhan HIDIROĞLU, Marmara Üniversitesi Halk Sağlığı AD., İstanbul
Nur MUSTAFAOĞLU, Marmara Üniversitesi Halk Sağlığı AD., İstanbul
M.

Ozet: AMAÇ: Araştırmamızın amacı, Ümraniye’de aile planlaması hizmetlerinin de verildiği bir sağlık ocağına başvuran üreme çağındaki kadınların acil kontrasepsiyon hakkındaki bilgi düzeylerinin belirlemesidir.
YÖNTEM: Tanımlayıcı tipteki bu çalışma 18-20 Aralık 2006 tarihlerinde Ümraniye’de bir sağlık ocağında gerçekleştirildi. Çalışmamızda örneklem seçilmedi ve çalışmanın yürütüldüğü tarihler arasında sağlık ocağına herhangi bir nedenle başvuran üreme çağındaki görüşülen tüm kadınlar çalışmaya dahil edildi. Görüşülen 268 kadından çalışmamıza katılmayı kabul eden 241’i (%89,9) ile çalışma yürütüldü. Veriler üç bölümden oluşan 33 sorunun bulunduğu bir anket kullanılarak toplandı. Verilerin analizinde ki-kare ve Fisher’in kesin testi kullanıldı.
BULGULAR: Katılımcıların yaş ortancası 28 (min. 16, max. 49) idi. Kadınların %13,7’si acil kontrasepsiyonu duymuştu. Yöntemi duymuş olmakla yüksek eğitim düzeyi ve daha önce gebe kalmama arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulundu (p<0.05). Yöntemi duyduğunu belirtenlerden %60,6’sı (tüm katılımcılarda %8,3) yöntemin amacını doğru olarak bildi. Korunmasız ilişkiden sonra ne kadar süre içinde alınırsa etkili olduğunu doğru bilenlerin oranı %36,4 iken, hapın korunmasız cinsel ilişkiden sonra kaç kez alındığını doğru bilenlerin oranı %9,0 idi. Yöntemi duyduğunu belirten kadınlardan sadece 1 tanesi yöntemi kullanmıştı. Genç yaş ve yüksek eğitim seviyesi ile yöntemin amacını doğru bilme arasında, aynı şekilde yüksek eğitim düzeyi ile yöntemin alınma zamanını doğru bilme arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0.05).
SONUÇ: Acil kontrasepsiyon farkındalığı belli bir düzeyde olsa da kullanım oranı çok düşük düzeylerdedir. Araştırmanın yapıldığı bölgede, yöntemin amacı, ne zaman ve nasıl kullanılacağı konusunda kadınlar bilgilendirilerek kullanıcı adaylarının yöntem hakkındaki tercihlerini yeniden şekillendirmeleri sağlanmış olacaktır.

An Assesment of Emergency Contraception Knowledge of Women Attending the Primary Health Care Center in Umraniye

Summary: BACKGROUND: The aim of the study was to determined the knowledge of women who were in reproductive age that were attending to a primary health care center which was having family planning service in Umraniye.
METHODS: This descriptive research has been performed at a primary health care center in Umraniye, between 18-20 December 2006. In our study study sample isn’t selected and we include women of reproductive age who are attending to the primary health care with any cause in the study dates. Study has been performed at 241 women (89.9%) that has been interwieved of 268. Study data has been collected by a three part questionnaire which has 33 question. The data has been evaluated by chi square and Fisher exact tests.
RESULTS: The median age of the participants was 28 (25p-75p). Small part of participants have heard emergency contraception (13.7%). There was a significant relationship between hearing the method, being nullipar and high education level (p<0.05). The participants who were hearing the method just 60.6% of them also knew the aim of the method (8.3% of the all participants). In the same group of the participants only 36.4% knew correctly of taking time of the pills and 9.0% of them knew correctly of taking piece of tablet after an unprotected sexual intercourse. Only one of the women who were determining of hearing the method also ever used it. There was a statistically significant difference between young age and high education level and knowing correctly of the aim of the method. Also there was a statisticaly significant difference between high education level and knowing correctly of taking time of the method after an unprotected sexual intercourse (p<0.05).
CONCLUSION: Although awareness of emergency contraception is at an apparent level the using rate of the method is at a very low level. Giving education about the aim, taking time and how taking of the method to the women who are living at the study area is providing of giving shape of options of the method user candidates.

Türü: Original Research

Yazım Dili: Turkish

ISSN Print: 1303-734X

Tam Metin
Tam Metin

Bilgi Merkezi
Yeni Dergi Önerisi
Dergi Yönetici Girişi
Hakkımızda

English in Use
www.englishinuse.net

Do not get lost, learn what you need

Popüler Makaleler (Bu Dergide)
Bir Kimyasal Savaş Ajanının Böbrekler Üzerindeki Akut Toksititesinin Araştırılması
Afetler Ve Afete Müdahelede Asgari Sağlık Standartları
EL KURUTMA MAKİNELERDEN ÜFLENEN HAVANIN MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Leptospiroz: “Tufan Sonrası Humma”
Bir Askeri Birlikte Birinci Basamak Sağlık Hizmeti Uygulamasının Başlamasıyla Elde Edilen Tasarruf

Akademik Dizin
eJPort Journal Hosting
eJManager
Scopemed
Article Tools
Copyright © 2012-2017 akademikdizin.com. All rights reserved. Powered by eJManager