Ana Sayfa| Indekslenen Dergiler
   

TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: TÜRKİYE’NİN BALKANLAR VE TÜRK DÜNYASINA YÖNELİK POLİTİKASI ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME
Dergi: Avrasya Strateji
Yıl: 2012     Cilt: 1     Sayı: 1     Sayfa: 75-88
Yazar(lar): Filiz Sever CİCİOĞLU
Kurum: Yrd. Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi øktisadi ve ødari Bilimler Fakültesi Uluslar arasÕ øliúkiler Bölümü ö÷retim üyesi

Ozet: Günümüzde devletlerin uluslararası sistemde yegâne aktör olmadığı kabul edilen bir gerçekliktir. Gerek uluslararası kurum ve kuruluşlar gibi devlet düzleminin üzerindeki aktörler, gerekse, askeri ve sivil bürokrasi, medya ve sivil toplum kuruluşları gibi alt toplumsal aktörler dış politikada karar verme süreçlerinde etkin rol oynamaktadırlar. Bu aktörler devletin karar süreçlerine ayrı ayrı etkide bulundukları gibi birbirlerini etkilemek suretiyle de dış politika karar çıktılarına katkıda bulunmaktadırlar.Türk dış politikasının özellikle doksanlı yıllarında gündemi meşgul eden iki alanı olan Balkanlar ve Türk dünyasına yönelik politikasında son dönemde sivil toplum kuruluşları ön plana çıkmaya başlamışlardır. Bu çalışma devletlerin dış politika oluşum sürecinde tek aktör olmadığı gerçeğinden hareketle sivil toplum kuruluşlarının genelde Türk dış politikası, özelde ise Balkanlara ve Orta Asya’ya yönelik yaklaşımını analiz etmeyi hedeflemektedir. Çalışma dört başlıktan oluşmaktadır. Birinci başlıkta sivil toplum ile dış politika ilişkisini incelemeye yönelik teorik yaklaşımlara kısaca değinilecek, ardından ikinci başlıkta Türk dış politikası ve sivil toplum kuruluşlarına dair genel bir analiz yapılacaktır. Üçüncü ve dördüncü başlıklarda da öncelikle Balkanlara yönelik dış politikada ardından da Türk dünyasına yönelik izlenen dış politikada sivil toplum kuruluşlarının yaklaşımlarına bakılarak çalışma tamamlanacaktır.

TURKISH FOREIGN POLICY AND CIVIL SOCIETY: AN ASSESMENT ON TURKISH FOREIGN POLICY TOWARDS BALKANS AND TURKISH WORLD

Summary: It is an established fact that states are not the only actors in international system. Both international actors such as institutions and organizations acting above state level and sub-societal actors such as the military and civilian bureaucracy, the media and civil society organizations play active roles in the decision-making processesof foreign policy. Not only do such actors have an individual impact on decision-making process of the states, they also make contributions to the foreign policy outcomesby affecting one another.Regarding the policies towards Balkans and Turkish World, that occupied the agenda especially in the 90s in Turkish foreign policy, Non-governmental organizations have recently begun to come into prominence. This study aims to analyze NGOs approaches towards Turkish foreign policy in general, and Balkans and Central Asia in particular, considering the fact that states are not the unique actors in foreign policy formulation process. The study is consisted of four parts. In the first part, the theoretical approaches, examining the relations between civil society and foreign policy will be mentioned. Following that, a general analyze will be carried out about Turkish foreign policy and NGOs in the second part. The study will be concluded by probing the approaches of NGOs towards Balkans at first, in the third part and the Turkish World later as the final chapter.

Türü: Araştırma

Yazım Dili: Türkçe

ISSN Print: 2147-1142

ISSN Online: -

Tam Metin
Tam Metin

Bilgi Merkezi
Yeni Dergi Önerisi
Dergi Yönetici Girişi
Hakkımızda

English in Use
www.englishinuse.net

Do not get lost, learn what you need

Popüler Makaleler (Bu Dergide)
AZERBAYCAN’DA ABD ALGISI
AZERBAYCAN EKONOMİSİNİN TEMEL GELİŞİM UNSURU GİBİ PETROL ÜRETİMİ
SIĞINMACILAR ÇERÇEVESİNDE SURİYE-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNE BİR BAKIŞ
TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: TÜRKİYE’NİN BALKANLAR VE TÜRK DÜNYASINA YÖNELİK POLİTİKASI ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME
RUSYA’NIN BALKANLAR’DAKİ YENİ JEOPOLİTİK ÇIKARLARI

Akademik Dizin
eJPort Journal Hosting
eJManager
Scopemed
Article Tools
Copyright © 2012-2017 akademikdizin.com. All rights reserved. Powered by eJManager