Ana Sayfa| Indekslenen Dergiler
   

Türkiye'de Yabancı Cisim Aspirasyonlarının Analizi

Warning: mysql_result(): Unable to jump to row 0 on MySQL result index 7 in /home/akdizin/public_html/index.php on line 595

Warning: mysql_result(): Unable to jump to row 0 on MySQL result index 7 in /home/akdizin/public_html/index.php on line 595
Dergi:
Yıl: 2011     Cilt: 1     Sayı: 1     Sayfa: 1-5
Yazar(lar): Atilla Şenaylı, Yeşim Şenaylı
Kurum:

Ozet: Amaç: Ülkemizde yabancı cisim aspirasyonlarının incelenerek toplam durumun ortaya konulması ve konu ile ilgili bir görüş oluşturulması amaçlanmıştır.
Materyal ve Metod: Türkçe ve İngilizce literature verileri incelenmiştir. Değerlendirme sırasında verinin tekrarlama ihtimalinin bulunması nedeni ile sadece retrospektif makaleler incelemeye alınmıştır ve tanısal korelasyon, vaka sunumu ve prospektif klinik incelemeler dahil edilmemiştir. Makalede zaman dönemleri ve bölgeler tanımlanmıştır. Yaş, cinsiyet, yabancı cisim tipleri, negative eksplorasyonlar ve komplikasyonlar değerlendirilmiştir. Komplikasyonlar, yabancı cisim aspirasyonlarının insanlar üzerindeki zararlı etkilerini göstermek için tartışılmıştır. Ekonomik etkileri, kabaca yapılan finansal değerlendirme ile incelenmiştir.
Sonuçlar: Kritere uyan 14 makale seçilmiştir.1973 yılından 2007 yılına kadar 6633 hasta yabancı cisim aspirasyonu nedeni ile tedavi edilmiştir ve yabancı cisim 5014 hastada bulunmuştur. Erkek ve kız hastalar, sırasıyla, 3343 ve 2379 (E/K oranı yaklaşık 1.40) kişiydi. Ortanca yaş 64.57 aydı. Başarısız bronkoskopilerde toplam 46 torakotomi yapılmıştı. Ayrıca, 9 trakeotomi, 4 pnömotoraks ve 7 kardiyak arest rapor edilmiştir. En çok görülen yabancı cisimler çekirdek ve iğne idi. Prosedürlerin toplam maliyeti kabaca yapılan hesaplamada 2.006.000, 00 TL ( yaklaşık 1.330.000, 00 USD) idi.
Sonuç: Tüm parametreler uluslararası verilerle uyuşmakta idi. Yaklaşık olarak 40.000 USD yıllık bazda masraf oluşmakta idi. Uluslar arası veri ile korelasyon olduğu gösterilse de, inanıyoruz ki yayınlanan hasta sayısı beklenildiği kadar yüksek bulunmamıştır. Buna rağmen, çalışmamız ülkemizin verilerini bir araya getiren ilk çalışmadır ve ülkemizdeki yabancı cisim aspirasyonlarının karakteri ortaya konulmuştur

An Analysis Of Foreign Body Aspirations In Turkey

Summary: Objective: We analyze the foreign body aspiration reports of our country to demonstrate a cumulative result and to form the aspect of issue.
Material and Method: Turkish and English literature data were evaluated for the study. During evaluations, as there was a possibility of repeating data, we only took retrospective reports and we did not include studies like diagnostic correlations, case reports and prospective clinical investigations. Time periods and regions were defined in the report. Age, gender, foreign body types, negative explorations and complications were also evaluated. Complications were defined to illustrate the hazardous affect of foreign body aspirations on people. For the economic influence, preliminary financial evaluation was performed.
Results: Fourteen articles match the criteria. From 1973 to 2007, 6633 patients were treated for foreign body aspirations and foreign bodies were found in 5014 patients. Male and females were 3343 and 2379 (M/F ratio was approximately 1.40) respectively. The median age for patients was 64.57 months. Total 46 thoracotomies were performed for failed bronchoscopies. Additionally, 9 tracheotomies, 4 pneumothorax and 7 cardiac arrests were reported. Most seen foreign bodies were seed and needle. Total costs of these procedures were 2.006.000, 00 TL preliminarily (approximately 1.330.000, 00 USD).
Conclusion: All parameters correlate with international data. Nearly, forty thousand USD was consumed per year. Although correlation with international data was proved, we believe that number of reported patients were less than expected. Nevertheless, this is the first study complies our countries’ data and we figured out the characteristics of foreign body aspiration.

Türü: Original Research

Yazım Dili: English


Warning: mysql_result(): Unable to jump to row 0 on MySQL result index 7 in /home/akdizin/public_html/index.php on line 624

Warning: mysql_result(): Unable to jump to row 0 on MySQL result index 7 in /home/akdizin/public_html/index.php on line 625
Tam Metin
Tam Metin

Bilgi Merkezi
Yeni Dergi Önerisi
Dergi Yönetici Girişi
Hakkımızda

English in Use
www.englishinuse.net

Do not get lost, learn what you need

Popüler Makaleler (Bu Dergide)
Türkiye'de Yabancı Cisim Aspirasyonlarının Analizi
Datura stramonium zehirlenmesine bağlı deliryum: Olgu sunumu
Pakistan Kuzey Batı Sınır Bölgesinde İnme İnsidansı
Gürültülü Ortamlarda Çalışanlarda Görülen Psikolojik Bozuklukların Değerlendirilmesi
Konjenital Kalp Hastalığı Olan Hastalarda Anormal Koagülasyon Test Sonuçlarının Oranı

Akademik Dizin
eJPort Journal Hosting
eJManager
Scopemed
Article Tools
Copyright © 2012-2017 akademikdizin.com. All rights reserved. Powered by eJManager