Ana Sayfa| Indekslenen Dergiler
   

Bir Askeri Birlikte Birinci Basamak Sağlık Hizmeti Uygulamasının Başlamasıyla Elde Edilen Tasarruf
Dergi: TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni
Yıl: 2004     Cilt: 3     Sayı: 12     Sayfa: 291-295
Yazar(lar): Türker TÜRKER*; Erdoğan YILDIZ
Kurum: GATA Halk Sağlığı AD, Ankara

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı


Ozet: Çalışmanın amacı, revirde muayene ve eczane faaliyetlerinin başlatılmasından sonra elde edilen kazanımları ortaya koymaktır. Çalışma tanımlayıcı tiptedir ve 2002 yılında bir askeri birlikte gerçekleştirilmiştir. Yıl boyunca 3329 hasta viziteye çıkmıştır. Hastaların 2162'sini (%64,9) er/erbaş, 216'sını (%6,4) astsubay, 32'sini (%1,0) subay, 883'ünü (%26.5) personel ailesi, 20'sini (%0,6) devlet memuru, 16'sını (%0,4) emekli personel oluşturmuştur. Hastaların 2437'si (%73,2) kıta revirinde tedavi edilmiştir. Toplam tasarrufun (13.580.800.000 TL), %79’unu (10.722.800.000 TL) revirde muayene sonucu sağlanan tasarruf oluşturmuştur. Birinci basamak sağlık hizmetinin verilmeye başlanması nedeniyle hastaların büyük çoğunluğunun (%73,2) ikinci basamağa sevkine gerek kalmamıştır.

The Economic Saving Provided From Starting The Activity Of Primary Heath Service In A Military Unit

Summary: The aim of the study was to determine the economic saving after starting the activities of examination and pharmacy in a infirmary. The study was descriptive one and performed in a military base at 2002. During 2002, 3329 patients visited the infirmary. Distribution of the patients was as follows; privates (2162, 64.9%), noncommissioned officer (216, 6.4%), officers (32, 1,0%), personnel families (883, 26.5%), civil servants (20, 0.6%) and retired personnel (16, 0.4%). 2437 of the the patients (73.2%) were treated on the base. The earnings resulted from infirmary visits constituted 79.0% (10.722.800.000 TL) of the total earnings (13.580.800.000 TL). Because of starting primary health service in the base, it had been unnecessary to direct most of the patients (73.2%) to the second stage health units.

Türü: Original Research

Yazım Dili: Turkish

ISSN Print: 1303-734X

Tam Metin
Tam Metin

Bilgi Merkezi
Yeni Dergi Önerisi
Dergi Yönetici Girişi
Hakkımızda

English in Use
www.englishinuse.net

Do not get lost, learn what you need

Popüler Makaleler (Bu Dergide)
Bir Kimyasal Savaş Ajanının Böbrekler Üzerindeki Akut Toksititesinin Araştırılması
Afetler Ve Afete Müdahelede Asgari Sağlık Standartları
EL KURUTMA MAKİNELERDEN ÜFLENEN HAVANIN MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Leptospiroz: “Tufan Sonrası Humma”
Bir Askeri Birlikte Birinci Basamak Sağlık Hizmeti Uygulamasının Başlamasıyla Elde Edilen Tasarruf

Akademik Dizin
eJPort Journal Hosting
eJManager
Scopemed
Article Tools
Copyright © 2012-2017 akademikdizin.com. All rights reserved. Powered by eJManager