Ana Sayfa| Indekslenen Dergiler
   

Yaşlı Bireylerde İlaç Kullanımı, Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Uygulamalarının İncelenmesi
Dergi: Spatula DD
Yıl: 2011     Cilt: 1     Sayı: 1     Sayfa: 23-32
Yazar(lar): Özden Dedeli, Ayfer Karadakovan
Kurum: Celal Bayar Üniversitesi Manisa Sağlık Yüksekokulu İç Hastalıkları Hemşireliği AD, Manisa
Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu İç Hastalıkları Hemşireliği AD, İzmir

Ozet: Giriş: Bu çalışma, ev ortamında yaşamını sürdüren yaşlı bireylerin ilaç ve alternatif tamamlayıcı tedavi uygulamalarını tanımlamak amacıyla yürütülmüştür.
Yöntem: Araştırma, Aralık 2007-Haziran 2008 tarihleri arasında yürütülmüş olup, tanımlayıcı tipte bir alan araştırmasıdır. Araştırmanın evrenini İzmir Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı İzmir Nebahat Dolman Yaşlı Dayanışma Merkezine kayıtlı 453 yaşlı birey oluşturmaktadır. Evreninin tamamının araştırmaya dahil edilmesi planlandığı için, araştırma örneklemine seçilme kriterlerine uygun 103 yaşlı bireye soru formu uygulanmıştır. Soru formu, yaşlıların sosyodemografik özellikleri, sağlık/hastalık durumları, ilaç, alternatif ve tamamlayıcı uygulamaları kullanımlarına yönelik bilgi almak amacıyla, araştırmacılar tarafından literatür taranarak hazırlanmış toplam 29 soruyu içeren bir ankettir. Soru formu araştırmacılar tarafından yüz-yüze anket tekniği ile doldurulmuştur. Çalışmanın yapılabilmesi için gerekli izinler alınmıştır. Verilerin analizi SPSS v 11.0 software istatistik programı ile yapılmıştır. İstatistiksel analizlerinde ortalama ve yüzde dağılımları incelenmiştir.
Bulgular: Çalışmaya katılan yaşlı bireylerin yaş ortalaması, 71.7±5.3 olup, büyük çoğunluğunu (% 75.7) kadınlar oluşmaktadır. Yaşlıların %93.2’sinin kronik bir hastalığı olduğu, %51.5’inin üç ya da daha fazla ilaç kullandığı belirlenmiştir. İlaç kullanımlarına ilave olarak % 62.1’i bitkisel ürünler kullanmakta, %54.3’ü de tamamlayıcı alternatif tedavi uygulamaktadır. Çalışma bulgularımıza göre, yaşlıların büyük çoğunluğunun bitkisel ürünler ve tamamlayıcı alternatif tedavileri sağlıklı olmak/sağlıklı kalmak için tercih ettiği belirlenmiştir.
Sonuç:Yaşlı bireylerde, doktor önerisi dahilinde olan ve/veya olmayan ilaçları ile birlikte kullanılan bitkisel karışımlar ve tamamlayıcı alternatif tedavilerin uygulanmasının yarar ve zararları hakkında daha kapsamlı araştırmalar yapılarak tüm sağlık profesyonelleri ve yaşlı bireylerin bilgilendirilmesi önerilmektedir.

Investigation of Complementary and Alternative Medicine Practice and Drug Use in the Elderly

Summary: Aim: Aim of this study was conducted to determine to use medicine and complemantary and alternative medicine practices which are used for these diseases, problems experienced during medicine use and elderly people living at their own home enviroment.
Methods: The population of this descriptive study was all the İzmir/Nebahat Dolman Yaşlı Dayanışma Merkezi. Besides, sampling method was not be used. 103 elderly people was inclued study who was suitable include criteria. The necessary permissions for conducting the study were taken. Questinnaire form composed of relavent literature, was filled with face to face interview. Study procedures were reviewed and approved by the Ethics Committee. Data were evaluated on computer by using SPSS v 11.0 software programme, mean, percentage analysis.
Results: The mean age of study population was 71.7±5.3 and most of this elderly were female (75.7%). 93.2% of elderly had a chronic disease and they used three and/or over drugs (51.5%). In addition elderly used their drugs, they used herbs (62.1%) and complementary alternative therapy (54.3%). As results of research most of elderly prefer to use herbs mix and complementary alternative therapy, owing to be healthy/wellness.
Conclusion: We suggest, the future research should be regarding whether benefit or not harmful in older person, who was used both the drugs were ordered by doctor and/or non-ordered and herbs mix and complementary alternative therapy. Whole health professional and elderly should be given, through the agency of comprehensive research.

Türü: Original Research

Yazım Dili: Turkish

ISSN Print: 1309-9914

Tam Metin
Tam Metin

DOI: 10.5455/spatula.20101209111244

Bilgi Merkezi
Yeni Dergi Önerisi
Dergi Yönetici Girişi
Hakkımızda

English in Use
www.englishinuse.net

Do not get lost, learn what you need

Popüler Makaleler (Bu Dergide)
Doğal Olarak Yetişen Tıbbi Bitkilerin Anti-Astım Potansiyelleri
Yaşlı Bireylerde İlaç Kullanımı, Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Uygulamalarının İncelenmesi
Zingiber officinale (zencefil) uçucu yağının antioksidan etkinliği
Hejie Dekoksiyonu ile Tedavi Sonrası Kronik Hepatit B Hastalarının Periferik Kanında T Hücre Reseptörü Vbeta Geni Kullanımının Gözlemlenmesi
Kişnişin (Coriandrum Sativum L) Tıbbi Faydaları

Akademik Dizin
eJPort Journal Hosting
eJManager
Scopemed
Article Tools
Copyright © 2012-2017 akademikdizin.com. All rights reserved. Powered by eJManager