Ana Sayfa| Indekslenen Dergiler
   

Tüketicilerin Gıda Ürünleri ile İlgili Bilgi Düzeyleri ve Sağlık Risklerine Karşı Tutumları
Dergi: TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni
Yıl: 2007     Cilt: 6     Sayı: 4     Sayfa: 253-258
Yazar(lar): Ahmet Topuzoğlu*; Seyhan Hıdıroğlu; Pınar Ay; Fatih Önsüz; Hatice İkiışık
Kurum: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A. D.

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A. D.

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A. D.

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A. D.

Marmara

Ozet: Bu çalışmanın amacı, İstanbul Ümraniye’de hizmet veren bir sağlık ocağına başvuran kişilerin gıda ürünlerini satın alma konusundaki bilgi ve tutumlarının incelenmesidir. Tanımlayıcı olarak planlanan bu çalışmada, veriler sağlık ocağına başvuran 167 kişiden yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak toplanmıştır. Anket formu; sosyodemografik değişkenlerin yanı sıra gıda alımı, tüketimi ve gıda zehirlenmesi ile ilgili deneyim, bilgi ve tutumlarını ölçen bir grup sorudan oluşmaktadır. Tanımlayıcı analizlerin yanısıra gıda maddeleri alımında dikkat edilen kalıpları ortaya koymak amacıyla faktör analizi de kullanılmıştır. Çalışmaya katılan 167 kişinin yaş ortalaması 32,4±11,0’dır ve %81,4’ü kadındır. Çalışmada son bir yıl içinde gıda zehirlenmesi atak hızı %3,3 olarak tespit edilmiştir. Gıda ürünlerini denetleyen kurumları, katılımcıların sadece %18,6’sı bildiğini ifade etmiştir. Gıda maddesinin alımında ürün ambalajının sağlamlığına dikkat etme, katılımcılar tarafından en çok önemsenen tutum olmuştur (%92,8). Gıda ürünü bozuksa iade etme tutumu %83,2 olarak saptanmıştır. Katılımcılar etiket bilgilerini okumayı %52,1 oranında onaylamaktadırlar. Son kullanma tarihlerine dikkat etmeme (%39,6), ürünün içerdiği mineral maddelere dikkat etmeme (%28,8) oranında onaylanmıştır. Tüketicilerin gıda maddelerini alırken takındığı tutumları açıklamak üzere incelenen faktörler sekiz ana grupta toplanmıştır. Sağlıklı beslenme için uygun ürün seçimi yapma konusunda bir bilgi açığı mevcuttur. Satın almada etiketlerin kullanımı tüketiciler arasında yaygın değildir ve sağlık eğitimcileri için bir müdahale alanıdır. Denetim ve kontrol yapan kuruluşların tüketiciler tarafından bilinmesi ve ulaşılabilir olması sağlanmalıdır.

Consumers’ Knowledge Related To Food Products And Their Attitudes To Health Risks

Summary: The objective of this study is to determine the knowledge and attitudes related to food purchase among individuals who apply to a primary health care center in Umraniye, Istanbul. In this descriptive study, data was collected through face to face interviews from 167 individuals who had applied to a primary health care center. The questionnaire form included sociodemographic variables as well as a group of questions that determine knowledge and attitudes related to food purchasing, consuming and food poisoning. Besides descriptive statistics, factor analysis was used in order to determine the attitudinal patterns related to food purchasing. The mean age of the 167 participants was 32.4±11.0. Among all 81.4% were female. The attack rate of food poisoning within the last one year was determined as 3.3%. Only 18.6% of the participants reported that they knew the organizations which monitor the safety of food products. The most approved attitude among the participants was the concern related to the durability of the package of the food products (92.8%). The attitude of returning the spoiled food back was 83.2%. Among all, 52.1% of the participants approved the attitude of reading food labels. 39.6% of the participants did not consider the expiry dates while 28.8% did not consider the mineral contents of the products. Factor analyses revealed eight factors for explaining the attitudinal patterns related to food purchasing. There is lack of knowledge concerning the selection of the appropriate food product for healthy nutrition. Reading product labels was not frequent during food purchase and so should be considered as an intervention area for health education. The consumers should get to know and access the organizations which monitor and control the safety of food products.

Türü: Original Research

Yazım Dili: Turkish

ISSN Print: 1303-734X

Tam Metin
Tam Metin

Bilgi Merkezi
Yeni Dergi Önerisi
Dergi Yönetici Girişi
Hakkımızda

English in Use
www.englishinuse.net

Do not get lost, learn what you need

Popüler Makaleler (Bu Dergide)
Bir Kimyasal Savaş Ajanının Böbrekler Üzerindeki Akut Toksititesinin Araştırılması
Afetler Ve Afete Müdahelede Asgari Sağlık Standartları
EL KURUTMA MAKİNELERDEN ÜFLENEN HAVANIN MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Leptospiroz: “Tufan Sonrası Humma”
Bir Askeri Birlikte Birinci Basamak Sağlık Hizmeti Uygulamasının Başlamasıyla Elde Edilen Tasarruf

Akademik Dizin
eJPort Journal Hosting
eJManager
Scopemed
Article Tools
Copyright © 2012-2017 akademikdizin.com. All rights reserved. Powered by eJManager