Ana Sayfa| Indekslenen Dergiler
   

Leptospiroz: “Tufan Sonrası Humma”
Dergi: TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni
Yıl: 2010     Cilt: 9     Sayı: 6     Sayfa: 651-654
Yazar(lar): Ahmet Karakaş, Vedat Turhan
Kurum: TSK Sağlık Komutanlığı, Ankara
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi, İstanbul

Ozet: Su baskını; etkilenen bölgelerde viral, bakteriyel ve protozoal hastalıkların artışı için bir fırsat oluşturur. Muhtemelen, doğrudan kontamine su ile bulaşabilen tek epidemik eğilimli zoonotik bakteriyel hastalık leptospirozdur. Leptospiroz, bütün dünyada insanlar ve hayvanlar arasında görülebilen önemli bir zoonozdur. Vücut sıvılarında, nemli toprakta veya infekte hayvanların idrarı veya dokuları ile kontamine bitkilerde sıklıkla bulunur. Leptospiroz salgınları başta Hindistan, Latin Amerika ve Güney Doğu Asya olmak üzere dünyanın değişik yerlerinde sel baskınlarını takiben defalarca görülmüştür. Özellikle su kaynaklı doğal afetlerin görüldüğü her yerde, gelişmiş ülkelerde bile leptospiroz ortaya çıkabilir ve bu husus sağlık çalışanları ve yöneticiler tarafından akılda tutulmalıdır. Çevre ısısına ve kuruluğa dirençli bir bakteri olmasından dolayı sular çekildikten sonra su depolarında, su kuyularında, bodrum katlarında, çamurlu ortamlarda etkenin canlılığını aylarca koruyabileceği unutulmamalıdır. Leptospirozun birçok belirti ve bulgusu diğer epidemik hastalıklar ile karıştırılabilir. Bu nedenle doğru tanı için spesifik laboratuar testlerine ihtiyaç vardır. Fakat tabii afetler esnasında sağlık tesisleri de, sağlık personeli de olumsuz olarak etkilenmiş olabilir. Öte yandan çok fazla sayıda leptospiroz ya da su kaynaklı bulaşı olan pek çok başka infeksiyon hastası nedeniyle komplike ve maliyet-zaman alan söz konusu testlerin yapılması imkansız hale gelebilir. Bu nedenle leptospiroz açısından şüpheli olgular için hızlı sonuç veren slide aglütinasyon veya dipstick testlerinin tercih edilmesi akılcı bir yaklaşım olabilir. Kısaca, leptospiroz su ile bulaşan ve sıklıkla gözden kaçabilen bir hastalıktır. Özellikle su kaynaklı tabii afetler sonrasında karşılaşılan ve multi-organ tutulumu ile prezente olan ateşli hastalarda akla getirilmelidir. Bu husus global iklim değişikliğinin giderek belirginleştiği günümüzde ve gelecekte oldukça önemlidir.

Leptospirosis; “Fever Aftermath of Deluge”

Summary: Flooding provides an opportunity for epidemics of waterborne viral, protozoan, or bacterial diseases to develop in affected areas. May be, the only epidemic-prone infection which can be transmitted directly from contaminated water is leptospirosis, a zoonotic bacterial disease. Leptospirosis is commonly founded in bodies of water, moist soil, or vegetation contaminated by the urine or tissues of infected animals. Outbreaks of leptospirosis have occurred many times following flood events in different part of the world especially in India, Latin America and South-East Asia. Leptospirosis should be kept in mind of health workers and local administrators in every where even also developed regios and countries especially during the water associated nature events. Many of the leptospirosis symptoms can be mistaken for other epidemic prone diseases. So, spesific laboratuary methods are needed for accurate diagnosis. Both of medical facilities and medical personnels might be affected by natural disasters. Beyond of these, reason of a lot of leptospirosis cases and other water based contagious diseases, running of the complicated and time consuming or expensive tests could be impossible. So, preferring of the rapid tests like slide agglutination test or urine dipstick tests for leptospirosis diagnosis could be reasonable. Concisely, due to Leptospirosis is a water-borne disease and can often be overlooked, it should be kept in mind especially for patients presenting with fever and multi-organ involvement just after natural disasters like tsunami, land sliding, flooding, sudden or heavy reains. This fact is extremely important nowadays and in the future, because of ingreasingly aggravated global climatic change.

Türü: Review Article

Yazım Dili: Turkish

ISSN Print: 1303-734X

Tam Metin
Tam Metin

DOI: 10.5455/pmb.20100427030343

Bilgi Merkezi
Yeni Dergi Önerisi
Dergi Yönetici Girişi
Hakkımızda

English in Use
www.englishinuse.net

Do not get lost, learn what you need

Popüler Makaleler (Bu Dergide)
Bir Kimyasal Savaş Ajanının Böbrekler Üzerindeki Akut Toksititesinin Araştırılması
Afetler Ve Afete Müdahelede Asgari Sağlık Standartları
EL KURUTMA MAKİNELERDEN ÜFLENEN HAVANIN MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Leptospiroz: “Tufan Sonrası Humma”
Bir Askeri Birlikte Birinci Basamak Sağlık Hizmeti Uygulamasının Başlamasıyla Elde Edilen Tasarruf

Akademik Dizin
eJPort Journal Hosting
eJManager
Scopemed
Article Tools
Copyright © 2012-2017 akademikdizin.com. All rights reserved. Powered by eJManager